ซอร์ฟแวร์บาร์โค้ด

            Software (ซอร์ฟแวร์) ทางบริษัท ไวซ เนส ซฺีสเต็มส์ มี ซอร์ฟแวร์ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบาร์โค๊ด

WMS
POS
Stock control
Asset tracking
Barcode design 

ทั้ง ซอร์ฟแวร์ ที่มีการเขียน สำเร็จรูป หรือ เขียนโปรแกรมตามที่ ลูกค้า่ต้องการเพื่อเปลี่ยนระบบงาน จากระบบเดิม เป็นระบบใหม่ ที่รองรับการใช้งานระบบบาร์โค๊ด เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ ได้มาซึ่งความรวดเร็วและความถูกต้องในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น
            หากลูกค้าท่านไหน ต้องการเปลี่ยน ระบบงานจากระบบเดิม  มาเป็นระบบใหม่ ที่รองรับบาร์โค๊ดทั้งหมด ตั้งแต่การ ผลิต สินค้า จนถึง การ จัดส่ง ทางบริษัทยินดีที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาที่สุด เพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

Visitors: 82,691